Prayer

 FRIDAY

 

 

 

 

Vocation Prayer

LORD of the Harvest,
BLESS young people with the gift of
courage to respond to your call. Open their
hearts to great ideas, to great things.
INSPIRE all of your disciples to mutual love
and giving – for vocations blossom in the
good soil of faithful people.
INSTILL those in religious life, parish
ministries, and families with the confidence
and grace to invite others to embrace
the bold and noble path of a life
consecrated to you.
UNITE us to Jesus through prayer and
sacrament, so that we may cooperate
with you in building your reign of mercy
and truth, of justice and peace. Amen.

Pope Francis
Adapted from the Message on the 51st World Day of Prayer for Vocations.

TIARNA AN FHÓMHAIR

Chuir do Bheannachtai ar daoine óga a
bhfuil an bronntanas misneach chun
freagra a thabhairt do ghlaoch. Oscailt a
gcroí a idéalacha mór, le rudaí is fearr.
Analaigh isteach gach ceann de do
dheisceabail le grá frithpháirteach agus
ag tabhairt-do gairmeacha blossom sa
ithirmhaith de na daoine dílis.
Cothaigh siúd i saol reiligiúnach, paróiste
aireachtaí, agus do theaghlaigh le muinín
agus cairde cuireadh a thabhairt do
dhaoine eile a glacadh an cosán trom
agus maorga an saol beannaithe a
thabhairt duit.
Tar le cheile le losa trí urnaí agus
sacraimint, ionas gur féidir linn
comhoibriú a bhfuil tú i bhfoirgneamh do
réimeas trócaire agus fírinne, ar córa
agus na síochána. Amén.

Prière pour les Vocations

 

MAÎTRE de la Moisson,

BÉNIS les jeunes du don du

courage pour répondre à ton appel. Ouvres leur

cœur à de grands idéaux, à de grandes choses.

INCITE tous tes disciples à l’amour et au don

mutuels – car les vocations germent dans la

bonne terre du peuple fidèle.

INCULQUE aux religieux, aux équipes

paroissiales et aux familles la confiance

et la grâce d’inviter d’autres à embrasser

la voie audacieuse et noble d’une vie

consacrée à toi.

UNIS-nous à Jésus par la prière et par

les sacrements, pour que nous puissions collaborer

avec toi en bâtissant ton Royaume de miséricorde

et de vérité, de  justice et de paix. Amen.

Pape François

                                                                           Adaptée du Message pour la 51e Journée mondiale de Prière pour les Vocations

Oración por las Vocaciones

DUEÑO de la Mies,

BENDICE a los jóvenes concediéndoles

valor para responder a tu llamada. Ábreles

el corazón a grandes ideales, a cosas grandes.

ANIMA a todos tus discípulos al amor y al don

mutuo – ya que las vocaciones brotan en la

tierra buena del pueblo fiel.

INCULCA a los religiosos, a los equipos

parroquiales y a las familias la confianza

y la gracia de invitar a otros a abrazar

el camino audaz y noble de una vida

consagrada a ti.

ÚNENOS a Jesús con la oración y

los sacramentos, para que podamos colaborar

contigo en la construcción de tu Reino de misericordia

y de verdad, de justicia y de paz. Amén.

                                                                                                                                                                                              Papa Francisco

                                                                        Adaptada del Mensaje para la 51 Jornada mundial de Oración por las Vocaciones

求赐圣召诵
上主,你是庄田的主人,
求你祝福青年人勇敢地回应你的召叫。
开放他们的心灵去追求超性的思念和事物。
求你激励所有的门徒都能相亲相爱,慷慨献身—
好让圣召在这虔诚信仰你的沃土中得以开花结果。
求你将信德和圣宠倾注于献身生活,堂区牧灵和公教家庭,
好能吸引更多的青年慷慨拥抱这条英勇而高贵的献身之路。
求你透过圣事和祈祷将我们与耶稣合二为一,
好让我们也能与你精诚合作,
一起构建那真理与仁爱,正义与和平的王国。
阿门Pápa Francis

Panalangin sa Bokasyon

Panginoon naming Maykapal, basbasan mo ang mga kabataan ng biyaya ng lakas ng loob na tumugon sa iyong tawag. Buksan ang kanilang mga puso sa mabubuting kaisipan at mga bagay na naaayon sa iyong kabutihan at kagitingan.

Pag-igtingin mo ang  pagmamahalan at pagbibigayan sa lahat ng mananampalataya – upang  maipalaganap at mapalago ang bokasyon sa lahat ng taong nananalig sa iyo.

Panatilihin mo ang katatagan ng loob ng lahat ng mga relihiyoso, mga nagsisilbi sa simbahan at mga pamilya  nang sa gayon ay patuloy nilang mahikayat ang iba na ibigay ang kanilang buhay sa pag-ibig kay Kristo.

Pagbuklurin mo ang lahat kay Hesus sa pamamagitan ng panalangin at sakramento nang kami ay maging kabahagi mo sa pagtatayo ng iyong kaharian ng awa, katotohanan,katapatan at kapayapaan. Amen.

 

Modlitwa o Powołania (Vocation Prayer)

Boże żniwo

Obdarz młodych ludzi darem odwagi w odpowiedzi na Twoje powołania. Otwórz ich serca na wielkie pomysły do wielkich poczynań.

Zachęć wszystkich swoich wiernych do wzajemnej miłości i hojności gdyż powołania kwitną w żyznej glebie wiernych ludzi.

Utwierdź ludzi Kościoła, ministrantów parafii i wszystkie rodziny ufnością i uszanowaniem w zachęcaniu innych do podjęcia odważnej i chwalebnej drogi życia poświęconego Tobie.

Zjednocz nas w Jezusie poprzez modlitwę i sakrament, żebyśmy mogli współpracować z Tobą w budowaniu twojego królestwa miłosierdza i prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Amen.

Papież Franciszek

PRAYER FOR JUSTICE

Grant us, Lord God, a vision of our
land as your love would make it:
-a land where the weak are
protected, and none go hungry or poor
-a land where the benefits of
civilised life are shared, and
everyone can enjoy them
-a land where different races,
cultures and beliefs live in tolerance
and mutual respect
-a land where peace is built with
justice, and justice is guilded by love.
We ask you Lord for the gifts of
courage and inspiration to build a
better, more honest and just world,
through Jesus Christ our Lord.
Amen

Modlitwa o Sprawiedliwość (Prayer for Justice)

 

Obdarz nas, Stwórco i Panie, wizją naszego kraju jaki Twoja miłość by stworzyła:

– kraju gdzie słabym jest niesiona pomoc i nikt nie jest głodny i biedny

– kraju gdzie przywileje dostatniego życia są dzielone i kaźdy może z nich korzystać

– kraju gdzie różne rasy, kultury i wierzenia żyją we wzajemnej tolerancji i szacunku

– kraju gdzie pokój jest budowany na sprawiedliwości, a sprawiedliwość jest wiedziona miłością

Panie obdarz nas darami odwagi i wizji do budowania lepszego, bardziej uczciwego i sprawiedliwego świata, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

PRAYER FOR THOSE AWAY FROM HOME

Loving God, we pray for those
whom we love,
But who are away from home.
Keep them safe from all harm, evil,
and danger.
less them with peace, wisdom,
love and joy.
Help them to know they are loved
and will always be welcomed when
they return.
Grant that we may be reunited in
the fullness of love.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.

Modliwa za tych, którzy są daleko od domu (Prayer for those away from home) 

Drogi Ojcze, modlimy się za tych, których kochamy, a którzy są daleko od domu.

Miej ich w swojej opiece i uchowaj ich od zła i niebezpieczeństw.

Obdarz ich pokojem, mądrością, miłością i radością.

Spraw, żeby wiedzieli że są kochani i że zawsze będą witani z radością gdy powrócą.

Spraw że będziemy znowu razem w pełni miłości.

Prosimy o to przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

PRAYER FOR GUIDANCE

Loving God,
in baptism you call me
to act justly, love tenderly
and walk humbly with you.

Strengthen we with
the courage and generosity to
respond to your invitation
and guide me as I choose
may path in life.

May it always be one of
witness, love and service to
you and all whose
lives I touch.

I ask this through Christ
or Lord. Amen.